Hiep Phuoc Flower - Tet Dinh Dau 2017
Floral Street
Hiep Phuoc Flower - Tet Dinh Dau 2017

Địa điểm/ Location
Khu công nghiệp Hiệp Phước, Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hiep Phuoc Industrial Zone, Nha Be District, Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City, Vietnam
Quy mô/ Area
2ha
Khách hàng/ Client
Khu công nghiệp Hiệp Phước
Hiep Phuoc Corp
Thời gian thực hiện/ Terms of design, planning and construction
2016.Thiết kế / 2017. Thi công
2016. Design / 2011. Build
Phạm vi công việc/ Scope of services
Thiết kế & Thi công ý / Design & Built
Thể loại/ Project Type
Cảnh quan sự kiện
Pop-up & Exhibition