Hung Vuong Flower Street - Tet Dinh Dau 2017
Floral Street
Hung Vuong Flower Street - Tet Dinh Dau 2017

Địa điểm/ Location
Đường Hùng Vương, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Việt Nam
Hung Vuong Street, My Tho, Tien Giang Province, Vietnam
Quy mô/ Area
10.000m2
Khách hàng/ Client
Ủy ban nhân dân TP. Mỹ Tho
My Tho People's Committee
Thời gian thực hiện/ Terms of design, planning and construction
2016.Thiết kế / 2017. Thi công
2016. Design / 2017. Build
Phạm vi công việc/ Scope of services
Thiết kế ý tưởng /Conceptual Design
Thiết kế kỹ thuật/ Design Development
Thể loại/ Project Type
Cảnh quan sự kiện
Pop-up & Exhibition