Nguyen Hue Flower Street  - Tet Canh Dan 2010
Floral Street
Nguyen Hue Flower Street - Tet Canh Dan 2010

Địa điểm/ Location
Đường Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nguyen Hue Street, Distric 1, HCM, Vietnam
Quy mô/ Area
1ha
Khách hàng/ Client
Saigontourist
Thời gian thực hiện/ Terms of design, planning and construction
2009.Thiết kế / 2010. Thi công
2009. Design / 2010. Build
Phạm vi công việc/ Scope of services
Thiết kế ý tưởng /Conceptual Design
Thiết kế kỹ thuật/ Design Development
Thể loại/ Project Type
Cảnh quan sự kiện
Pop-up & Exhibition