LÊ HƯƠNG NGỌC QUỲNH
TA FORCES
LÊ HƯƠNG NGỌC QUỲNH

Planting Engineer

M: 0938 951 271

E: quynh.le@tavn.com.vn