Viet Tri Flower Street - Tet Dinh Dau 2017
Floral Street
Viet Tri Flower Street - Tet Dinh Dau 2017

Địa điểm/ Location
Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Viet Tri City, Phu Tho Province, Vietnam
Quy mô/ Area
2ha
Khách hàng/ Client
Thành phố Việt Trì
VietTri City
Thời gian thực hiện/ Terms of design, planning and construction
2016.Thiết kế / 2017. Thi công
2016. Design / 2011. Build
Phạm vi công việc/ Scope of services
Thiết kế & Thi công ý / Design & Built
Thể loại/ Project Type
Cảnh quan sự kiện
Pop-up & Exhibition